การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ครู
 
การต่อใบอนุญาตฯ (ครู) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
no-picture
 1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (Download)
 2. แบบแสดงคุณสมบัติครู แบบ คส.02.10 (Download)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา
 6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 7. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม หรือเอกสารการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา(กรณีไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
 8. สำเนา กพ. 7 หรือ สมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาสัญญาจ้าง
 9. สำเนาวุฒิบัตร หรือ สำเนาเกียรติบัตร หรือ หลักฐานแสดงกิจกรรม
  พัฒนาตนเองอย่างน้อย 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
 10. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือพิมพ์เอกสารจากหน้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คลิกที่นี่)
 11. ใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้วจำนวน 200 บาทโดยสามารถชำระได้ 2 ทาง ได้แก่
  - ชำระผ่านไปรษณีย์ (คลิก)
  - ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (คลิก)
 
การรับรองคุณสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงชื่อรับรอง เป็นผู้ลงชื่อรับรองคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในแบบแสดงคุณสมบัติ
 
การต่อใบอนุญาตฯ (ครู) ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
no-picture
                               
 1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (Download)
 2. แบบแสดงคุณสมบัติ ครู แบบ คส.02.10 (Download)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา
 6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 7. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม หรือเอกสารการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
 8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือพิมพ์เอกสารจากหน้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คลิกที่นี่)
 9. ใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว จำนวน 200 บาทโดยสามารถชำระได้ 2 ทาง ได้แก่
  - ชำระผ่านไปรษณีย์ (คลิก)
  - ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (คลิก)
 
การรับรองคุณสมบัติ
สามารถลงชื่อรับรองได้ด้วยตนเอง ในการรับรองคุณสมบัติ
 
เอกสารประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

OK