การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้บริหารสถานศึกษา
 
                   
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
no-picture
 1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (Download)
 2. แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา แบบ คส.02.20 (Download)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา
 6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)ทางการศึกษา
 7. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม หรือเอกสารการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา(กรณีไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
 8. สำเนา กพ. 7 หรือ สมุดประจำตัวครู หรือ สำเนาสัญญาจ้าง
 9. สำเนาวุฒิบัตร หรือ สำเนาเกียรติบัตร หรือ หลักฐานแสดงกิจกรรม
  พัฒนาตนเองอย่างน้อย 3 กิจกรรม ภายในเวลา 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต
 10. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือพิมพ์เอกสารจากหน้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คลิกที่นี่)
 11. ใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้วจำนวน 200 บาทโดยสามารถชำระได้ 2 ทาง ได้แก่
  - ชำระผ่านไปรษณีย์ (คลิก)
  - ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (คลิก)
 
การรับรองคุณสมบัติ
ปัจจุบันประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตัวอย่าง เช่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา – ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงชื่อรับรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ (นอกเหนือจาก สพป. สพม. และ กศน.)
ที่จัดการเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา สามารถลงชื่อรับรองได้ด้วยตนเอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป. หรือ สพม. – ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ลงชื่อรับรอง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ – ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเป็นผู้ลงชื่อรับรอง
 
ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
no-picture
 1. แบบคำขอต่ออายุ คส.02 (Download)
 2. แบบแสดงคุณสมบัติ ผู้บริหารสถานศึกษา แบบ คส.02.20 (Download)
 3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 5. สำเนาปริญญาบัตรทางการศึกษา
 6. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 7. เอกสารการเทียบโอน/ทดสอบ/อบรม หรือเอกสารการรับรองมาตรฐานความรู้จากคุรุสภา (กรณีไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
 8. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือพิมพ์เอกสารจากหน้าตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(คลิกที่นี่)
 9. ใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่อทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว จำนวน 200 บาทโดยสามารถชำระได้ 2 ทาง ได้แก่
  - ชำระผ่านไปรษณีย์ (คลิก)
  - ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย (คลิก)
 
การรับรองคุณสมบัติ

สามารถลงชื่อรับรองได้ด้วยตนเอง

OK